Der indkaldes til generalforsamling i Mariager Fjord OK
tirsdag d. 23. januar kl. 19.00
i Mariagerhallens Cafeteria

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab for sidste regnskabsår 1/1 – 31/12.
  4. Indkomne forslag. (sendes til njiversen@gmail.com senest 16. januar)
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelse, som alle er 2-årige:
                      Formand       (lige år) (villig til genvalg)
                      Kasserer        (ulige år)
                      3 bestyrelsesmedlemmer     (lige år) (villige til genvalg)
                      3 bestyrelsesmedlem          (ulige år)
                      1 bestyrelsesmedlem valgt af motionsafdelingen
                      Øvrige valg, som alle er 1-årige:
                      1 revisor
                      1 revisorsuppleant
                      Formænd til de af klubben nedsatte udvalg.
   7.   Eventuelt